Aquestes pàgines estan destinades al biblista i a l'hebraista. Les pàgines 1 a 21 volen ser una guia per a l'ús d'Internet: contenen molts enllaços als principals recursos bíblics i judaics de la xarxa (unes quatre-centes adreces). Les pàgines 22 a 32 es refereixen al principal programari que pot ser útil per a l'investigador de la Bíblia i l'estudiós del judaisme: processadors de textos, fonts, programes per a l'estudi de la Bíblia, etc. Els títols són en català i en anglès; els comentaris, de moment gairebé tots només en català.
→ Retorn a la pàgina personal de Pere Casanellas i Bassols
These pages are intended for the Biblical scholar and for the Hebraist. Pages 1 to 21 aim to be a guide for the use of the Internet: they contain a lot of useful links to the main Biblical and Judaic resources on the web (about four hundred addresses). Pages 22 to 32 concern the main software which is useful to the Biblical researcher and the Hebrew language scholar: word processors, fonts, programs for the study of the Bible, etc. Headings are in Catalan and in English; commentaries are for the moment nearly all only in Catalan.
→ Back to Pere Casanellas personal page
Sumari


Contents


1. Cercadors especialitzats

1. Limited area search engines
2. Portals i altres llocs web generals sobre judaisme 2. Portals and other general web sites on Judaism
3. Portals i altres llocs web generals sobre Bíblia i Orient Pròxim antic 3. Portals and other general web sites on Bible and ancient Near East
4. Associacions catalanes d'estudi i divulgació de la Bíblia i el judaisme 4. Catalan associations for the study of the Bible and Judaism
5. Llengua hebrea 5. Hebrew
6. Arameu i siríac. Targums, Peixitta 6. Aramaic and Targums, Syriac and Peshitta
7. Llengua grega. Versió dels LXX 7. Greek and Septuagint
8. Ugarític 8. Ugaritic

9. Fenici

9. Phoenician
10. Ídix 10. Yiddish
11. Arqueologia, paleografia, rotlles del Mar Mort, cronologia 11. Archaeology, paleography, Dead Sea scrolls, chronology
12. Biblioteques i textos electrònics en línia: bíblies, literatura hebrea, comentaris, estudis... 12. On-line libraries and electronic texts: Bibles, Hebrew literature, commentaries, studies...
13. Textos bíblics descarregables (en llengües originals i traduccions) 13. Downloadable Bible texts and translations
14. Revistes electròniques en línia, circulars 14. On-line elecronic journals and newsletters
15. Llistes de distribució de correu 15. Listservers and distribution lists
16. Bibliografies 16. Bibliographies
17. Catàlegs de biblioteques i arxius 17. Catalogues of libraries and archives
18. Llibreries i editorials 18. Bookshops and publishing companies
19. Centres d'ensenyament superior que ofereixen la possibilitat de seguir els estudis a través d'Internet 19. Higher education or academic institutions offering the possibility of completing Biblical or Jewish studies via Internet
20. Notícies de ràdio en hebreu modern 20. Radio news in Hebrew
21. Israel (informació turística i política, d'ulpans, etc.) 21. Israel (general information on present-day Israel, including Hebrew courses)
22. Programari en general: fabricants i revenedors, llistes amb enllaços 22. Software sites: manufacturers, resellers, pages with links
23. Tipus de lletra per a llegir i escriure text en hebreu o en grec 23. Fonts to read and write Hebrew and Greek texts
24. Controladors de teclat 24. Keyboard utilities
25. Processadors de textos 25. Word processors
26. Programes de reconeixement de caràcters (OCR) 26. Optical character recognition (OCR) programmes
27. Programes traductors de l'hebreu a l'anglès i viceversa 27. Tanslation software: from Hebrew to English and vice versa
28. Programes gratuïts per a aprendre o repassar vocabulari hebreu i grec 28. Free programmes for learning Hebrew and Greek
29. Programes de pagament per a aprendre hebreu en CD-ROM. Alguns exemples 29. Programmes for learning Hebrew with the use of CD-ROMs
30. Programes amb concordances electròniques per a l'estudi del text bíblic, descarregables gratuïtament d'Internet 30. Free downloadable Bible study software packages
31. Programes comercials, amb concordances electròniques, per a l'estudi del text bíblic 31. Commercial Bible study packages
32. Altres bases de dades en CD-ROM32. Other CD-ROM databasesAquestes pàgines han estat preparades per Pere Casanellas i Bassols. Van ser creades el febrer del 2002 per a ser publicades en la revista Tamid (Barcelona), 3 (2000-2001), p. 160-202. Han estat penjades a Internet el 13 d'octubre del 2002, amb lleugeres correccions. Última actualització: 31 de desembre del 2010.
These pages have been prepared by Pere Casanellas. They were created on February 2002 to be published in the journal
Tamid (Barcelona), 3 (2000-2001), p. 160-202. They were uploaded to the Internet on October 13th, 2002, with slight corrections. Last update: December 31st, 2010.