En construcció

25. Word processors

Amb el nou Windows 2000, NT o XP es disposa dels tipus de lletra Unicode i de les utilitats necessàries per a escriure en grec modern o clàssic i en hebreu sense vocalitzar, de dreta a esquerra i amb correcte canvi de línia, si al mateix temps es fa servir el processador Microsoft Word 2000 o XP, o qualsevol altre programa adaptat a aquestes noves utilitats de la plataforma Windows. El sistema disposa d'alguna font hebrea vocalitzada, però no del controlador de teclat per a entrar els caràcters hebreus amb vocals. Amb el Microsoft Word XP (i dins d'alguna de les tres plataformes indicades) es poden fer servir els tipus de lletra siríacs (vegeu la pàgina 23).

 

A més del Microsoft Word 2000 o XP, un programa que aprofita la capacitat multilingüe Unicode de les noves versions del sistema operatiu Windows és:

Classical Text Editor (dissenyat per Stefan Hagel per a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències). http://www.oeaw.ac.at/~kvk/cte/.— Per a edicions crítiques, comentaris, publicació electrònica. Fins a dotze aparats crítics o de notes. Escriptura bidireccional amb correcte canvi de línia (per a l'hebreu). Gestió de les sigles. Numeració de les referències dels aparats segons línies de text o versets. Per a Windows (o Macintosh amb el programa emulador VirtualPC). De pagament. Es pot descarregar versió de prova, no apta per a la impressió. És un programa complex; no sembla recomanable per a qui no necessiti aparat crític; però imprescindible per a edicions crítiques.

Hi ha altres programes que permeten inserir fragments de text escrit en caràcters hebreus dins els processadors de textos més difosos de Windows, com el Microsoft Word o el WordPerfect. Els dos que indiquem a continuació permeten inserir text escrit amb tota mena d'alfabets (llatí, àrab, ciríl·lic, llengües bíbliques i antigues, com siríac o ugarític, alfabet fonètic internacional, etc.) i fan servir fonts Unicode:

UniType Global Office (UniType, Inc.; abans Gamma Productions). http://www.unitype.com/.— Adaptat especialment per al processador Microsoft Word 97. Fa anys que no es renova.

Open Pen 9 (Aramedia Group, Boston, Mass.). http://aramedia.com/onepen.htm.— Permet inserir fins i tot paràgrafs i pàgines senceres. Més al dia que l'anterior.

Els mateixos fabricants dels dos programes anteriors disposen de processadors de textos autònoms amb els quals es pot escriure text en tota mena de llengües fent servir les mateixes fonts dels dos programes que acabem d'esmentar:

UniType Global Writer (UniType, Inc.). http://www.unitype.com/.— Processador de textos Windows que permet escriure amb les mateixes fonts Unicode que el programa UniType Global Office. Per tant, és excel·lent quant a la capacitat de fer servir tota mena d'alfabets. En contrapartida, són escasses les utilitats de què disposa com a processador de textos (no disposa de columnes paral·leles, ni de taules, ni de notes a peu de pàgina o finals); fa anys que no s'actualitza. Però es pot copiar el text i enganxar-lo en un altre processador de textos de Windows.

Universal Word, MLS 9 (Aramedia Group, Boston, Mass.). http://aramedia.com/.— Processador de textos que permet escriure amb les mateixes fonts Unicode que el programa Open Pen 9. Per tant, com l'anterior, excel·lent quant a la capacitat de fer servir tota mena d'alfabets. De creació més nova que l'anterior, disposa de funcions, com taules o notes a peu de pàgina, no presents en l'altre.

Per als qui no disposen de les més recents versions del sistema operatiu Windows (NT, 2000 o XP), hi ha altres programes que també permeten escriure text hebreu i alternar amb facilitat entre la inserció de text en caràcters llatins i en hebreu. Com que no segueixen la norma Unicode, pot ser que no sempre sigui possible passar el text hebreu escrit amb aquests programes a altres processadors de textos; cada un té la seva pròpia codificació de l'hebreu i, per tant, no es pot formatar el text escrit amb un d'aquests processadors amb fonts previstes per a un altre. També són útils per als qui disposen de les noves versions del Windows, mentre no s'hagin desenvolupat més processadors de textos basats en Unicode. En pocs anys aquests programes esdevindran obsolets si no s'adapten a la norma Unicode. Tres dels més difosos d'aquests programes són:

DavkaWriter (Davka Corporation). http://www.davka.com/.— Processador fàcil de fer servir i força complet per a escriure en caràcters hebreus i llatins. Disposa de molta varietat de tipus de lletra.

Dagesh Pro (Galtech). http://www.galtech.co.il/. Distribuït per Torah Educational Software: http://www.jewishsoftware.com/.— Permet també escriure amb caràcters àrabs, grecs i ciríl·lics.

QText (Dvir Software Products). http://www.qtext.co.il/.— Permet també escriure amb caràcters àrabs, grecs i ciríl·lics. Se'n pot descarregar una versió de prova que funciona durant trenta dies.

Tampoc no segueix la norma Unicode, però es distingeix dels anteriors perquè el venen formant part d'un paquet ofimàtic especialment pensat per als investigadors que fan servir les llengües bíbliques:

Nota Bene i Lingua Workstation for Windows (NotaBene, Nova York). http://www.notabene.com/.— Lingua Workstation és una paquet ofimàtic que integra el processador de textos Nota Bene, el programa de bibliografia Ibidem i la base de dades Orbis, pensada per a manejar notes, articles, conferències, etc., i recuperar-ne fàcilment informació. Els tres programes estan interrelacionats entre si, de manera que, per exemple, es poden fer citacions dins el processador de textos Nota Bene a partir de les fitxes bibliogràfiques arxivades en el programa Orbis. El processador de textos permet escriure en hebreu vocalitzat (amb correcte canvi de línia), grec clàssic, alfabet ciríl·lic, alfabet fonètic internacional. Es poden escriure múltiples diacrítics a sobre i sota d'un mateix caràcter; en aquest sentit, el programa ofereix més possibilitats que els mateixos nous processadors de textos basats en Unicode. Admet tres jocs de notes, entre notes a peu de pàgina i finals.

El processador de textos més conegut que permet escriure text hebreu amb ordinador Macintosh és:

Nisus Writer (Nisus Software, Inc.). http://www.nisus.com/.— En combinació amb l'Apple Language Kit per a Macintosh, permet escriure amb els alfabets hebreu i àrab (amb correcte canvi de línia), grec, ciríl·lic, etc.


Back to contents | Versió en català