En construcció

31. Commercial Bible study packages

Els programes d'anàlisi del text bíblic de què disposem actualment, constituïts per unes potentíssimes concordances electròniques, els textos originals analitzats morfològicament, una col·lecció de versions, i diverses eines accessòries (diccionaris, etc.), constitueixen segurament l'eina més important que la informàtica ha aportat a la investigació bíblica; el biblista actual difícilment en pot prescindir. Hi ha molts programes d'aquest tipus; a continuació n'esmentem només els tres més potents i també, per motius obvis, un de senzill que inclou només una versió de la Bíblia al català. Una informació i avaluació sobre alguns d'aquests programes es pot trobar en l'apartat Software Bíblico de la pàgina personal del traductor Rubén Gómez: http://www2.infotelecom.es/~rubeng/.

BibleWorks (Norfolk, Va., EUA). http://www.bibleworks.com/.— El millor programa de l'entorn Windows per a l'estudi seriós del text bíblic, especialment en les llengües originals i en les antigues versions grega (Setanta), aramea (Targum) i llatina (Vulgata). A partir de la versió 6 inclou alguns textos no bíblics, com l'obra de Flavi Josep o els escrits de Qumran.(1) Pot funcionar també en ordinador Macintosh instal·lant prèviament el programa emulador VirtualPC. Inclou una versió catalana, amb notes: Bíblia catalana. Traducció interconfessional (BCI). [25.02.2005]

Accordance (Oak Tree Software). http://www.oaksoft.com/.— El millor programa de l'entorn Macintosh per a l'estudi seriós del text bíblic, especialment en les llengües originals.(2)

Logos BibleSofware. Series X; Libronix Digital Library System (abans: Logos Library System; Logos Research Systems). http://www.logos.com/.— Programa amb una capacitat de cerca en els textos originals inferior a la dels dos anteriors, però que, en contrapartida, disposa d'una extensa biblioteca electrònica complementària de textos bíblics i teològics (diccionaris, enciclopèdies, gramàtiques, comentaris, etc.) que l'usuari pot anar afegint segons les seves necessitats d'estudi i disponibilitats econòmiques. En la pàgina 32 esmentem algunes d'aquestes obres. Es pot escollir que els principals menús apareguin en llengua catalana. De la versió 2.1.f, n'existeix una traducció i adaptació al castellà (menús, ajuda, manual), amb el nom de Compubiblia (http://www.sociedadbiblica.org/cdbiblia/), mancada, però, d'alguna de les funcions més avançades del programa (per exemple, cerca morfològica).(3) També cal tenir en compte que enla nova versió, anomenada Series X, es preveu incorporar-hi la BCI (Bíblica Catalana Interconfessional). [25.02.2005]

La Bíblia. BCI. Bíblia catalana. Traducció interconfessional en CD-ROM (Associació Bíblica de Catalunya). http://www.fut.es/~abcat/. Distribuït per Editorial Claret, http://www.claret.es (vegeu la pàgina 18).— Conté el text d'aquesta versió catalana, amb notes, introduccions i vocabulari. Anotacions de l'usuari. Cerca per referència, per mots (que poden estar truncats per l'inici o per l'acabament) i per text lliure. Possibilitat de limitar la cerca a un o diversos llibres bíblics. [25.02.2005]



1. Vegeu Pere Casanellas, «Bíblia i filologia. BibleWorks 5: noves eines per a l'anàlisi lingüística de la Bíblia», Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya, núm. 74 (desembre 2001), p. 45-49; ídem, «La nova versió 6 del programa BibleWorks i les sorprenents possibilitats d'Internet», Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya, núm. 83 (març 2004), p. 35-39, i Rubén Gómez, Guía pràctica del software bíblico, Terrassa, Clie, 2000, especialment p. 209-227.

2. Vegeu Rubén Gómez, Guía, especialment p. 193-208.

3. Vegeu Rubén Gómez, Guía, especialment p. 229-240.


Back to contents | Versió en català