CURSOS SOBRE EL PROGRAMA CLASSICAL TEXT EDITOR


El Classical Text Editor és un processador de textos dissenyat per Stefan Hagel en cooperació amb la Comissió per a l’Edició del Corpus Scriptorum Eclesiasticorum Latinorum (CSEL), de l’Acadèmia Austríaca de Ciències, per a edicions crítiques i edicions de textos amb traducció o comentari en columnes paral·leles. És l’únic processador de textos per a edicions crítiques que coneixem per a l’entorn Windows i és d’una gran qualitat. Se’n pot descarregar una versió d’avaluació gratuïta del web del programa: http://www.oeaw.ac.at/kvk/cte/.Apunts i materials per al curs de Classical Text Editor versió 6.00 (2005)
(entrada amb contrasenya)

Contrasenya:

 

Apunts i materials per al curs de Classical Text Editor versió 8.03 (2010)
(entrada amb contrasenya)

Contrasenya:

Els materials d’aquests cursos són adequats per a fer-los servir per a l’autoaprenentage; cal al voltant de dotze hores per a fer un curs. En el cas que hi estigueu interessats, demaneu la contrasenya a Pere Casanellas.

Preguntes molt freqüents

Hi ha unes quantes «Preguntes molt freqüents» en anglès en el menú «Help» del programa > submenú «Frequently asked questions». A continuació n’afegim algunes més, fruit de la pròpia experiència i les consultes d’alumnes de cursos i usuaris.

1.   La capçalera, el peu de pàgina o el número de pàgina no m’apareix en la primera pàgina; què he de fer perquè hi aparegui?

2.   Quan obro el menú d’impressió o de visualització prèvia de la impressió, m’apareix el següent missatge:

3.   M’ha aparegut el missatge de què es parla en la PMF anterior. Però prement la combinació ⇧-F9, el programa no em troba cap creu doble. Què he de fer?

4.   He dissenyat la capçalera de la pàgina perquè m’indiqui els chapters o capítols amb què comença i acaba cada pàgina. Però les indicacions no hi apareixen correctament.

5.   Un espai o un codi de retorn manual no actuen com a tals (el text apareix seguit en imprimir o previsualitzar la impressió).

6.   Vull ocultar el lema d’una nota amb la combinació de tecles Ctrl-H i el programa no em deixa (la combinació de tecles no actua, sense que aparegui cap missatge d’error).

7.   No puc inserir cometes altes, simples o dobles (‘ ’ “ ”) o l’apòstrof fent servir el menú Insert > Character/Symbol (= finestra Character Map) > fitxa Characters.

8.   He creat un nou fitxer a partir d’una plantilla (menú File > New from template) , o bé he important el format d’un fitxer o d’una plantilla (menú Format > Import. Però el format del nou fitxer m’apareix desfigurat.

9.   He aplicat una plantilla a un paràgraf o a una sèrie de paràgrafs, però el paràgraf o els paràgrafs en qüestió tenen característiques de format que s’aparten del format que he establert en la plantilla.

 

1.   La capçalera, el peu de pàgina o el número de pàgina no m’apareix en la primera pàgina; què he de fer perquè hi aparegui?

R/  Obriu el menú Format > submenú Section. En l’apartat On First Page marqueu els quadres de verificació Header, Footer i Page Number. Tingueu en compte que quan es crea un nou fitxer a partir d’una plantilla (menú File> New from template) o bé important el format d’un fitxer o d’una plantilla (menú Format> Import…, els valors del format de secció no s’importen (vegeu la resposta a la pregunta 8).

2.   Quan obro el menú d’impressió o de visualització prèvia de la impressió, m’apareix el següent missatge:

R/  Aquest missatge apareix en el cas que les notes (normalment en l’aparat) portin referències textuals (lemes). Pot ser que l’usuari hagi modificat el text i el lema del qual penja la nota però s’hagi oblidat de modificar (o actualitar automàticament) la referència textual en la nota. En aquest cas el programa avisa inserint una creu doble a continuació del lema o referència textual de la nota i, a més, en anar a imprimir o visualitzar la impressió, el programa adverteix de nou que hi ha aquesta disparitat entre el text (modificat) i les referències textuals de les notes (sense modificar). Amb la combinació -F9 es poden cercar els casos en què es dóna aquesta disparitat (llocs on hi ha la creu doble). Mantenint el cursor en la finestra de l’aparat, després de comprovar que en la finestra de text està seleccionat el lema correcte, prement F9 s’actualitza la referència textual en la nota.

3.   M’ha aparegut el missatge de què es parla en la PMF anterior. Però prement la combinació -F9, el programa no em troba cap creu doble. Què he de fer?

R/  Les creus dobles, que indiquen lemes de les notes o de l’aparat que corresponen a text modificat, poden trobar-se en finestres d’aparat o de notes que no teniu obertes. Abans de prémer -F9, obriu totes les finestres d’aparats i notes perquè s’hi pugui realitzar la cerca. Amb el menú Format > Number of notes/apparatus podeu veure quantes finestres d’aparats i notes tenen els vostres documents.

4.   He dissenyat la capçalera de la pàgina perquè m’indiqui els chapters o capítols amb què comença i acaba cada pàgina. Però les indicacions no hi apareixen correctament.

R/  Les causes més freqüents que no apareguin bé les indicacions de capítols en les capçaleres són dues.

(a)  L’existència de codis de chapter inadvertits enmig del text. Aquests codis per defecte apareixen de color groc. Per a trobar-los amb seguretat (perquè poden afectar fins i tot un simple punt) es pot fer servir el menú Find > submenú Find. En la finestra de cerca que s’obre no escriviu res en el quadre de text Find What. En el quadre de text desplegable de la dreta escolliu Chapter.

(b)  L’existència de codis de chapter situats un a continuació de l’altre, sense cap text ni espai entremig, i que apareixen a la vista com un sol codi. En aquest cas, com és lògic, el codi que té en compte el programa per a la identificació del text següent fins al pròxim codi és el segon dels dos. Per a identificar aquests codis dobles es pot fer servir el procediment indicat en l’anterior apartat a. Una altra manera de veure si un fragment de text de color groc (o d’altre color, si heu modificat el color per defecte dels codis de chapter) està constituït per un sol codi o per més d’un, és situar el cursor a continuació del primer caràcter del codi i prémer la combinació Ctrl-B. Aquesta combinació fa que el cursor se situï al final del primer codi, si n’hi ha dos, o al final de l’únic codi, si n’hi ha un de sol. Després de prémer Ctrl-B, si el cursor us queda enmig de text groc, vol dir que allí hi ha la divisió entre els dos codis de chapter; si a continuació premeu l’espaiador, podreu comprovar que els espais no apareixen de color groc i es veu més clar que hi ha dos codis de chapter diferents.

Per a eliminar els codis de chapter sobrers, cal seleccionar el corresponent text i el menú Edit > Change to normal text.

5.   Un espai o un codi de retorn manual no actuen com a tals (el text apareix seguit en imprimir o previsualitzar la impressió).

R/  La causa més probable és que tingueu formatat l’espai o el codi de retorn manual amb l’atribut Hidden («text amagat») (apareix en la pantalla d’edició de color gris; amb alguns tipus de monitor pot ser que de vegades no s’apreciï gaire la diferència amb el text normal). Seleccioneu l’espai o codi de retorn corresponent i traieu-li l’atribut fent clic en el botó que té com a icona una H majúscula.

6.   Vull ocultar el lema d’una nota amb la combinació de tecles Ctrl-H i el programa no em deixa (la combinació de tecles no actua, sense que aparegui cap missatge d’error).

R/  Això passa quan el lema està repetit dins el chapter (per exemple, en el cas de textos numerats per versets) o la línia (en el cas de textos numerats per línies) i, per tant, té un superíndex. El programa no deixa amagar-lo fàcilment per a evitar errors d’edició: si oculteu el lema que porta un superíndex, el lector no podrà saber a quin dels lemes iguals que hi ha en el mateix chapter o línia es refereix la nota. Si, de tota manera, el voleu ocultar (per exemple perquè l’heu de reescriure manualment i posar-hi manualment el superíndex), ho podeu fer situant el cursor a la dreta del lema i obrint el menú Format > Reference (en les últimes versions del programa es pot obrir fent un doble clic en la referència o lema de la nota). Dins la finestra Reference Opcions que s’obrirà, heu de desmarcar els quadres de verificació Visible i But Show If Indexed.

7.   No puc inserir cometes altes, simples o dobles (‘ ’ “ ”) o l’apòstrof fent servir el menú «Insert» > «Character/Symbol» (= finestra «Character Map») > fitxa «Characters».

R/  Probablement heu escollit «Latin» en el quadre desplegable de text de baix a l’esquerra de la finestra Character Map entre els diversos Unicode Blocks que es poden escollir. L’apòstrof i cometes que apareixen en aquest bloc Unicode (U+0091, U+0092, U+0093 i U+0094) són obsolets. Per a inserir aquests caràcters heu d’escollir el bloc Unicode «Punctuation». Una altra manera més pràctica d’introduir aquests caràcters (en qualsevol programa del Windows) és fer servir un controlador de teclat adequat, com els teclats Català-U i CatTransU, que podeu descarregar gratuïtament de la pàgina web <http://www.b-j.cat/teclats>.

8.   He creat un nou fitxer a partir d’una plantilla (menú «File» > «New from template»), o bé he important el format d’un fitxer o d’una plantilla (menú «Format» > «Import…». Però el format del nou fitxer m’apareix desfigurat.

R/  Molt probablement heu d’emplenar les dades del menú Format > Section, especialment pel que fa a l’apartat inferior (Columns). El format de secció no s’importa de les plantilles de fitxer o d’altres documents perquè al llarg d’un document hi poden haver divereses seccions (cal canviar de secció cada vegada que ha de canviar el format de la capçalera o el peu, o que ha de canviar el nombre de columnes o la numeració de pàgines). Per defecte, el programa posa un 0 com a valor en el quadre de text Number. Probablment en el fitxer que voleu copiar hi ha un 1 en aquest quadre de text. Els valors del marge esquerre dels paràgrafs i de les plantilles de paràgraf es compten a partir del marge esquerre del paper si aquest valor és 0, però es compten a partir del valor From margin de l’apartat Columns si el valor Number no és 0.

9.   He aplicat una plantilla a un paràgraf o a una sèrie de paràgrafs, però el paràgraf o els paràgrafs en qüestió tenen característiques de format que s’aparten del format que he establert en la plantilla.

R/  Si es tracta d’un sol paràgraf, cal situar el cursor en algun lloc del paràgraf; si són diversos paràgrafs seguits, cal seleccionar-los prèviament. Després s’ha d’activar el menú Format > Default paragraph format: totes les característiques de format que no estan establertes en la corresponent plantilla desapareixeran. Una altra eina que pot ser útil en aquests casos, especialment si cal corregir diversos paràgrafs no consecutius, és troba en el menú Format > Show used formats…. El corresponent menú d’ajuda explica com funciona. Quan s’importa un text al CTE, és molt útil revisar el format amb aquesta eina per eliminar totes aquelles característiques de format no desitjades que s’han importat.

 

→ Retorn a la pàgina personal de Pere Casanellas